Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

Startoljon a biztonságra!

Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

"Sosem tudhatod milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel eredményük sem lesz."
(Mahatma Gandhi)
Ajánlatkérés

Kárrendezési útmutató Vissza >>

I. A kár bejelentése a biztosítónál

A kár bejelentését megteheti személyesen a biztosító ügyfélszolgálatán, írásban postai úton, telefonon, a biztosító honlapján és természetesen mi is segítünk a kárral kapcsolatos minden ügyintézésben, így a bejelentésben is.

A kárbejelentéshez a következő adatok szükségesek:

- A biztosítási szerződés száma (kötvényszám),

- Kárbejelentő / biztosított neve, címe, telefonszáma,

- A káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei, károsodott vagyontárgyak körének megnevezése - itt még nem szükséges a tételes felsorolás),

- A kár becsült összege,

- A hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség)

A kárbejelentés után a biztosító munkatársa ellenőrzi a biztosítási szerződés érvényességét és azt, hogy a káresemény a biztosítási feltételek alapján téríthető-e. Ha a kár rendezéséhez helyszíni szemle szükséges, akkor kárszakértő a szemle időpontjának egyeztetése érdekében telefonon vagy írásban felveszi Önnel a kapcsolatot.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

II. A kárügyintézésre vonatkozó fontosabb határidők

A kárigényt a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni. (Halál és baleseti kár esetén, 8 munkanapon belül.)

A kárbejelentést követően a kárszakértőnek a biztosítási feltételnek megfelelően általában 5 munkanapon belül jelentkeznie kell a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdekében.

A kár bejelentésétől számított 5. munkanapig hagyja a kár helyszínét változatlanul, a károsodott vagyontárgy állapotán ne változtasson, vagy csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben tegye azt. Amennyiben a biztosító 5 munkanapon belül nem végzi el a helyszíni szemlét, és erről nem értesítette, akkor Ön intézkedhet a károsodott vagyontárgy helyreállításáról. A károsodott, kiselejtezett, kiszerelt alkatrészeket, berendezéseket őrizze meg a biztosító jelentkezéséig változatlan állapotban. A helyreállításról kérjen részletes árajánlatot, vagy részletes számlát. Készítsen a helyszínről dátumos fotókat a helyreállítás előtt.

A minél gyorsabb kárrendezés érdekében a betöréses lopás- és rablás károkat a rendőrségre, tűzzel kapcsolatos károkat a tűzoltóságra a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni. Mindez különösen azért fontos, mert a rendőrséget és a tűzoltóságot is érintő kárügyekben a kárrendezéshez a biztosítónak szüksége van a rendőrség és tűzoltóság által kiállított dokumentumokra, jegyzőkönyvekre is.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

III. A kárrendezéshez általában szükséges dokumentumok

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához a káresettől függően a biztosítónak különböző iratokra és bizonylatokra van szüksége. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

1.) Tűz-, robbanás és nagyobb elemi károk

- A károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,

- Az építésügyi hatóság által kiadott bontási határozat (ha bontani kell),

- Régebbi engedélyezési tervek a lakásról, családi házról,

- Épület helyreállítási árajánlatok, számlák, alaprajzok, fotók.

- Tűzhatósági bizonyítvány

2.) Közvetlen villámcsapás

- A károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,

- épület helyreállítási árajánlatok, számlák.

3.) Villámcsapás indukciós hatása

- A károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,

- Szakértői vélemény a károsodott készülékekről,

- Tételes javítási árajánlat a készülékekről, tételes számlák.

4.) Csőtörés- és beázás károk

- A károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,

- Tételes javítási árajánlat a készülékekről, tételes számlák.

- (A csőtörés helye, oka feltárható de a szemléig nem állítsa véglegesen helyre, ne burkolja vissza.)

5.) Betöréses lopás, rablás

- Az eltulajdonított ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,

- Rendőrségi feljelentés, határozat,

- Számlák, garanciajegyek, adásvételi szerződés, fotók.

6.) Baleset

- Orvosi szakvélemény,

- Halotti anyakönyvi kivonat (baleseti halál esetén),

- Kórházi zárójelentés (kórházi kezelés esetén),

- Táppénzes igazolás másolata,

- Öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés (baleseti halál esetén).

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

IV. A biztosító által alkalmazott kárrendezési eljárások

1.) A Biztosító az alábbi esetekben eltekinthet a helyszíni szemlétől lakásbiztosításoknál – számla alapján térít.

- Kisebb összegű üvegkár

- Zárcsere költségtérítése

- Bankkártya-letiltás

2.) A helyszíni szemle menete

A biztosító munkatársa, kárszakértője, vagy szerződött kárszakértője előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve telefonos elérési lehetőség hiányában, írásban küldenek értesítést.

A szemle során kárszakértő megtekinti a helyszint, fotókat készít a károsodott helyszínről és a károsodott vagyontárgyakról. Az általa írt jegyzőkönyvben tételesen rögzíti az Önnel egyeztetetett épületben és ingóságokban keletkezett károkat és ha ez azonnal megállapítható kiszámolja a kártérítési összeget. (Ha a kár a szerződési feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül.)

A helyszínen készült jegyzőkönyvből és kárszámításból kap egy másolatot.

3.) Telefonos kárrendezés

A kényelmesebb és gyorsabb ügyintézés érdekében a biztosító telefonos kárrendezési lehetőséget is felajánlhat a kisebb összegű károknál (általában naptári évenként egy alkalommal). Ilyen károk lehetnek:

- Felhőszakadás, jégverés, vihar és villámcsapás,

- Csőtörés és beázás

- Villámcsapás indukciós hatása miatt bekövetkező károk.

Amennyiben Ön nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, vagy nem tudnak a kárszakértővel megegyezni, akkor a helyszíni szemlétől nem lehet eltekinteni.

A telefonon rendezett károk esetén később helyszíni szemlére is sor kerülhet, ahol a szakértő ellenőrzi a telefonos kárrendezés során bediktált kárt.

4.) Assistance szolgáltatás igénybevétele, ha a szerződés tartalmazza. (Társasház és lakásbiztosításoknál)

Az év minden napján 0–24 óráig fogadja az Ön telefonhívását és a lehetőségek szerint minél hamarabb információt nyújt, iparos munkát szervez és átvállalja ennek költségeit.

a.) Vészelhárítási szolgáltatás

A biztosított épület gépészeti, műszaki berendezéseinek meghibásodása vagy egy váratlan külső mechanikai behatás következtében olyan helyzet alakul ki, mely sürgős beavatkozást kíván a további károk és balesetveszély megelőzése érdekében.

A vészhelyzet elbírálása a biztosítóval szerződéses kapcsolatban lévő assistance szolgáltató koordinátorának jogosultsága az Ön helyzetismertetése alapján.

Vészelhárítás esetén, ha a felmerülő költségek meghaladják a biztosítási ajánlaton megjelölt összeget, a pluszköltség minden esetben a biztosítottat terheli.

b.) Szakiparosok ajánlása

Vészhelyzetnek nem minősülő, valamint a biztosítási szerződés szolgáltatásain túli szakipari munkák elvégzéséhez szintén ajánl az assistance szolgáltató a fenti ágazatokhoz tartozó, előre meghatározott kiszállási és munkadíjjal dolgozó iparost, de a munka elvégzésének összes költsége (kiszállás, munkadíj, anyagköltség) önt terheli.

c.) Információs szolgáltatás

A biztosító feltételében leírtak szerint információt nyújthat egyéb utazáshoz, szabadidőhöz és egyéb életvitelhez kötődő dolgokhoz. (Pl. szállodacímek, színház, mozi, áruházak nyitva tartása, rovar és rágcsálóirtás, költöztetés stb.)

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

V. A kárigény elévülése

Miután a biztosító a felmérések és a kárszámítás alapján kölcsönösen elfogadott kártérítési összeget kifizeti, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség:

- Vagyon- és balesetbiztosítási szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év alatt,

- Felelősségbiztosítási szerződéséből eredő igények a kárnak, ill. a kárigénynek Önnel való közlésétől számított 1 év alatt évülnek el.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!