Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

Startoljon a biztonságra!

Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

"Nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra."
(Charles Darwin)
Ajánlatkérés

Szállításhoz, szállítmányozáshoz kötődő biztosításokról röviden Vissza >>

I. Belföldi szállítmánybiztosítás
II. Nemzetközi szállítmánybiztosítás
III. Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR)
IV. Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás
V. Szállítmányozói felelősségbiztosítás
VI. Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása.

I. Belföldi szállítmánybiztosítás

Számos vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódóan szállít, vagy szállíttat különböző eszközöket, termékeket rendszeresen vagy esetenként. A továbbítás során előfordulhatnak olyan események, amelyek következtében az áru megsérül, vagy megsemmisül.

Kinek ajánljuk?

Minden vállalkozás számára, akinek érdekében áll a szállított árú megóvása, legyen az a sajátja, vagy idegen tulajdonú.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A Magyarország területén szállított áruban keletkezett olyan károkra, melyek a fuvarozás teljes folyamata alatt, beleértve a fel-, le- és átrakodásokat keletkeznek. Lehet összkockázatú (allrisk) biztosítás véletlenül, váratlanul bekövetkezett közvetlen dologi kár, melyekkel összefüggésben a biztosító a kártérítési kötelezettségét nem zárta ki, vagy lehet veszélynem szerinti (megnevezett kockázatokra szóló) biztosítás.

A biztosító megtéríti azokat a ráfordításokat is, melyeket a biztosított a szállítmány mentése, az azt közvetlenül fenyegető kár elhárítása és valamely bekövetkezett kár enyhítése érdekében ésszerűnek tarthatott, amennyiben a biztosítási feltételek alapján magát a kárt megtéríti, a kármegállapítás szükséges költségeit, amennyiben a biztosítási feltételek alapján magát a kárt megtéríti.

Megköthető egy útra szóló biztosításként, illetve éves keretszerződésként is.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

II. Nemzetközi szállítmánybiztosítás

Azok a vállalkozások, amelyek export-import tevékenységet folytatnak, folyamatosan szembe kell nézniük azzal a kockázattal, hogy a szállított árut valamilyen kár éri. Legyen szó szárazföldi, tengeri, vagy légi fuvarozásról a nemzetközi szállítmánybiztosítás segít a kockázatok következményeinek minimalizálásában.

Kinek ajánljuk?

Minden vállalkozás számára, akinek érdekében áll a szállított árú megóvása, legyen az a sajátja, vagy idegen tulajdonú.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A világ területén szállított áruban keletkezett olyan károkra, melyek a fuvarozás teljes folyamata alatt, beleértve a fel-, le- és átrakodásokat keletkeznek. A fedezet kiterjed a kényszerátrakodásokra, továbbá azon tárolásokra, útvonaltól való eltérésekre és szállítási késedelem idejére, melyek a biztosított hatáskörén kívül esnek. Lehet összkockázatú (allrisk) biztosítás véletlenül, váratlanul bekövetkezett közvetlen dologi kár, melyekkel összefüggésben a biztosító a kártérítési kötelezettségét nem zárta ki, vagy lehet veszélynem szerinti (megnevezett kockázatokra szóló) biztosítás.

A biztosító megtéríti továbbá a közöskár-kiadásokat és hozzájárulást, a közös kárban hozott áldozatokat és károkat, azokat a ráfordításokat, melyeket a biztosított a szállítmány mentése, az azt közvetlenül fenyegető kár elhárítása és valamely bekövetkezett kár enyhítése érdekében ésszerűnek tarthatott, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti, a kármegállapítás szükséges költségeit, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti.

Megköthető egy útra szóló biztosításként, illetve éves keretszerződésként is.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

III. Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR)

Nemzetközi fuvarozói tevékenység során a fuvarozót komoly felelősség terheli, amíg a rá bízott árut vagy eszközöket eljuttatja a címzettnek. A biztosítás az áru átvétele és a címzettnek való átadása közötti időszakra jelent védelmet a fuvarozók számára.

Kinek ajánljuk?

Fuvarozóknak, akik nemzetközi fuvarozást is végeznek.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Az áru részleges vagy teljes elveszésére, valamint az áru megsérülésére, ha a biztosított a CMR Egyezmény alapján kártérítési felelősséggel tartozik. (CMR Egyezmény a "Nemzetközi Közúti árufuvarozási Szerződésről" szóló egyezmény. Az egyezmény minden olyan - az áruknak közúton díj ellenében történő szállítására szóló - szerződésre érvényes, amelyeknél az áru átvételének helye, illetve a kiszolgáltatásra megjelölt hely két különböző állam területén van, és ezek közül az egyik állam a CMR Egyezmény szerződője).

A szállított áruban bekövetkező károk vonatkozásában a kártérítés összege nem haladhatja meg a CMR Egyezmény, illetve az azt kiegészítő 1978. évi Protokollban rögzített mértéket, azaz a fuvarozott küldemény hiányzó illetve sérült részének bruttó súlya szerinti kilogrammonkénti 8,33 SDR-t.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

IV. Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás

A fuvarozó felelősséggel tartozik megbízójának, hogy épségben leszállítsa a rábízott küldeményt, azonban előfordulhat, hogy rakománya megsérül. A biztosítás védelmet nyújt a véletlen, balesetszerűen bekövetkezett károk anyagi következményei ellen.

Kinek ajánljuk?

Fuvarozóknak, akik fuvarozási szerződés alapján szolgáltatást nyújtanak belföldön.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosított által vállalkozói szerződés alapján végzett közúti árufuvarozói tevékenység során, ill. következtében - a szerződéses partnerének, vagy azoknak, akiknek a szolgáltatást nyújtja - okozott és balesetszerűen bekövetkező dologi károkra.

A biztosító megtéríti továbbá a fuvarozás során, azzal összefüggésben igazoltan felmerült fuvardíj és egyéb költségek árukárral arányos részét, a kár megállapításához, a kár elhárításához és a kárenyhítéshez szükséges ráfordítások közvetlen költségeit, valamint azon többletköltségeket, melyek a szerződés szerinti rendeltetési helyre történő továbbfuvarozás során keletkeztek, feltéve, hogy azok e szerződés hatálya alá tartozó káreseménnyel kapcsolatosan merültek fel, indokoltak voltak és ésszerű keretek között mozogtak.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

V. Szállítmányozói felelősségbiztosítás

A szállítmányozó felelősséggel tartozik a megbízója számára megkötött fuvarozási szerződésekért, a hozzájuk kapcsolódó különböző szolgáltatásokért, a vámszabályok megsértésért, melyek anyagi következménye ellen a biztosítás védelmet nyújt.

Kinek ajánljuk?

Szállítmányozóknak, akik rendelkeznek szállítmányozási tevékenységi engedéllyel.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Azon balesetszerűen bekövetkező tisztán vagyoni kártérítési kötelezettségekre nyújt fedezetet, amelyek a biztosítottat a magyar jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége által elfogadott Magyar általános Szállítmányozási Feltételek, valamint az adott fuvarozási ágra vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján szállítmányozói tevékenysége folytán megbízóival szemben terhelik.

Kiterjed a szállítmányozó szállítmányozási szerződésen alapuló felelősségére, beleértve a szokványos járulékos szállítmányozói szolgáltatások alapján fennálló felelősségét is. Szokványos járulékos szállítmányozói szolgáltatásnak minősül a raktározási tevékenység, a vámügynöki és vámközvetítői tevékenység, az árutovábbításhoz kapcsolódó szállítmányozói tevékenység, illetve ezeknek a szolgáltatásoknak a megbízók részére való teljesítése, mások igénybevételével.

A raktározási tevékenységen alapuló felelősség csak abban az esetben biztosított, ha a kár a biztosított szerződésben feltüntetett saját vagy bérelt raktárában következett be.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

VI. Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása.

Kinek ajánljuk?

Annak a jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek, illetve természetes személynek, aki közúti árufuvarozói engedéllyel rendelkezik, vagy ilyen engedély iránt kérelmet nyújtott be és azt a későbbiekben megkapja.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosító a biztosítási összeg erejéig teljesíti azokat a fizetési kötelezettségeket, pénzügyi követeléseket, amelyek a biztosítottat a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló, 14/2001. (IV.20.) KöVIM sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján terhelik.

A biztosítás a rendelet 5. § (5) bekezdésében meghatározott, a biztosított megfelelő pénzügyi helyzetének meglétét tanúsító vagyoni biztosítékként szolgál.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!