Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

Startoljon a biztonságra!

Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

"Nem az a kedves, aki szép, hanem az a szép, aki kedves."
(Tolsztoj)
Ajánlatkérés

Vagyon és felelősségbiztosítások Vissza >>

1.) Vagyonbiztosítások:

Vagyonbiztosítás alatt értünk minden olyan biztosítást, amely valamilyen vagyontárgyra (magán és vállalkozás) és nem személyre vonatkozik. A biztosított vagyonában bekövetkezett kárt pótolja a szerződésben rögzített módon és feltételekkel. Vagyonbiztosítást csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt. Az érdekeltség a tulajdonoson kívül, a vagyontárgy őrzőjénél, szállítójánál, bérlőjénél, haszonélvezőjénél is megállapítható.

A vagyonbiztosítás általában kombinált többkockázatú formában gyakori, ahol a biztosító több veszélynemre (kockázatra) vállalja a kockázatviselést, majd a szolgáltatás teljesítését.

A vagyonbiztosítási szerződés alapján a biztosító a biztosítás feltételében meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésétől függően az eseményből eredő kár esetén a biztosított részére kártérítést nyújt. A biztosító a biztosítási szerződésben rögzített és szabályozott összegnek a megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított, illetőleg a másik szerződő fél pedig a díj fizetésére kötelezi magát.

Túlbiztosítás tilalma: A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy értékét. A biztosított érdek értékét meghaladó részben a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis és a díjakat megfelelően le kell szállítani. E rendelkezés ellenére is lehet biztosítási szerződést kötni valamely vagyontárgy várható értéke, továbbá helyreállításának vagy új állapotban való beszerzésének értéke erejéig.

Többszörös biztosítás: Ha ugyanazt az érdeket több biztosító egymástól függetlenül biztosítja, a biztosított jogosult igényét ezek közül egyhez vagy többhöz benyújtani. A biztosító, amelyhez a kárigényt benyújtották, az általa kiállított fedezetet igazoló dokumentumban írt feltételek szerint és az abban megállapított összeg erejéig köteles fizetést teljesíteni, fenntartva azt a jogát, hogy a többi biztosítóval szemben arányos megtérítési igényt érvényesíthet.

A túlbiztosítás tilalma ebben az esetben is érvényesül.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

2.) Felelősségbiztosítások:

Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése, illetve sérelem díj megfizetése alól, amelyért jogszabály értelmében köteles.

A biztosítás kiterjed az eljárási költségekre, ha e költségek a biztosító útmutatásai alapján vagy előzetes jóváhagyásával merültek fel.

A biztosított a szerződésben megállapított határidőn belül – a bejelentési kötelezettség megszegése esetére megállapított jogkövetkezmények mellett – köteles a biztosítónak írásban bejelenteni, ha vele szemben a szerződésben meghatározott tevékenységgel kapcsolatban kárigényt közölnek, vagy ha olyan körülményről szerez tudomást, amely ilyen kárigényre adhat alapot.

Felelősségi károk lehetnek:

  • Dologi károk, amely során valamely tárgy megsérül, vagy tönkremegy, ezáltal a károsult vagyonában értékcsökkenés áll be.
  • Személyi sérüléses károk.
  • Lehet nem vagyoni kár, vagy sérelem díj, amikor valakit a személyiségi jogában megsértenek, sérelem díjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.

A felelősségbiztosítás különböző vagyonbiztosítási szerződéseken belül is megköthető (például: lakásbiztosítás, társasház biztosítás, vagyonbiztosítás), de bizonyos területeken megköthetőek önálló szerződésként is. (Vagyonbiztosítás nélkül kötött felelősségbiztosítás illetve szakmai felelősségbiztosítások.) Érintheti a magán és vállalkozói területet egyaránt.

A vállalkozások felelősségbiztosítása az alábbi módozatokat foglalhatja magába:

  • Tevékenységi felelősségbiztosítás: a cég tevékenysége által okozott személyi és dologi károk megtérítése.
  • Szolgáltatói felelősségbiztosítás: a cég által nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a partnereinek okozott dologi károk térítése.
  • Munkáltatói felelősségbiztosítás: a cég alkalmazásában és szerződéses viszonyban álló személyek munkabalesetei térítésére, amiért a cég a felelős.
  • Termékfelelősség biztosítás: a gyártott hibás termék révén okozott személysérüléses károk és dologi károk megtérítésére.
  • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás: tevékenység folytatása közben véletlenszerű környezetveszélyezés által okozott kár megtérítése.

Kiterjeszthető a felelősségbiztosítás alvállalkozókra, valamint Magyarországon kívül eső munkavégzési, szolgáltatási területekre.

A szakmai felelősségbiztosítások a felelősségbiztosítások speciális területe. Meghatározott vállalkozások köthetik, szakmai hibával okozott kárra fizet a biztosítás. Néhány speciális, nagy felelősséggel járó szakmára jogszabály kötelezővé teszi a szakmai felelősségbiztosítás kötését.

A leggyakrabban előfordulók:
Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítása
Állat-egészségügyi tevékenység felelősségbiztosítása
Könyvvizsgálói, adótanácsadói és könyvelői felelősségbiztosítás
Építészeti, műszaki tervezési és kivitelezői felelősségbiztosítás
Vagyonvédelmi vállalkozások, őrző és védő szolgáltatók, magánnyomozók felelősségbiztosítása
Önálló bírósági végrehajtók felelősségbiztosítása
Felszámolók felelősségbiztosítása
Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása
Társasházkezelők felelősségbiztosítása

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!