Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

Startoljon a biztonságra!

Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

"A rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!"
(kínai közmondás)
Ajánlatkérés

Szakmai felelősségbiztosításokról röviden, közérthetően Vissza >>

Szakmai felelősségbiztosításokról röviden, közérthetően

Kockázatviselés tárgya: szakmai szabályszegés elkövetése miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség. Szerződésszegéssel okozott károkra nyújtanak fedezetet.

Időbeli hatály

A biztosítási védelem a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a biztosító részére bejelentett károkra terjed ki.

I. Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítása
II. Állatorvosi felelősségbiztosítás
III/1. Könyvvizsgálói, adótanácsadói és könyvelői felelősségbiztosítás
III/2. Munkavállalói felelősségbiztosítás
IV. Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítás
V. Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása
VI. Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
VII. Szakképzést szervezők felelősségbiztosítása
VIII. Társasházkezelők, lakásszövetkezetek felelősségbiztosítása
IX. Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelősségbiztosítása
X. Szakfordítók, tolmácsok felelősségbiztosítása
XI. Őnálló bírósági végrehajtók felelősségbiztosítása
XII. Hivatali felelősségbiztosítás
XIII. Közjegyzők felelősségbiztosítása
XIV. Ügyvédek felelősségbiztosítása
XV. Felszámolók felelősségbiztosítása
XVI. Szabadalmi ügyvivők felelősségbiztosítása
XVII. Igazságügyi szakértők felelősségbiztosítása

I. Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítása

Kinek ajánljuk?

Egészségügyi szolgáltatást saját nevében nyújtó természetes személynek, jogi személynek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Olyan eseményre, amikor:

  • a kárt maga a biztosított vagy olyan személy okozta, akinek a magatartásáért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik és
  • a kárt az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó foglalkozási/szakmai előírások és szabályok felróható módon történő megszegésével/megsértésével okozták és
  • a kárt az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy vagyonában, életében, testi épségében vagy egészségében okozták.

Ahhoz, hogy a káresemény biztosítási eseménynek minősüljön, mindhárom feltételnek egyidejűleg teljesülnie kell!

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

II. Állatorvosi felelősségbiztosítás

Kinek ajánljuk?

állategészségügyi szolgáltatást az előírt (állatorvosi kamarai, hatósági) engedély birtokában, saját nevében folytató természetes személynek jogi személynek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Mentesíti a biztosítottat olyan károk megtérítése alól, melyet a biztosított, a biztosított alkalmazásában vagy vele munkavégzésre irányuló egyéb jog-viszonyban álló állatorvos, állategészségügyi képesítéssel rendelkező személy, állategészségügyi képesítéssel nem rendelkező, de a biztosított állat-egészségügyi szakmai szolgáltató tevékenységében közvetlenül részt vevő személy (pl. istálló-személyzet, állatápoló), a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyekért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

III/1. Könyvvizsgálói, adótanácsadói és könyvelői felelősségbiztosítás

Kinek ajánljuk?

a.) Könyvvizsgálói tevékenység tekintetében okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező, tevékenységét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjaként folytató természetes személy, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság.

b.) Adótanácsadói tevékenység tekintetében adószakértői igazolvánnyal, vagy adótanácsadó szakképesítéssel rendelkező természetes személy, az a gazdasági társaság, melynek vezető tisztségviselője vagy cégjegyzésre jogosult alkalmazottja(i) adószakértői igazolvánnyal vagy adótanácsadó szakképesítéssel rendelkezik, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság, amelynek a cégbíróságon bejegyzett tevékenységi körében az adótanácsadói tevékenység is szerepel.

c.) Könyvvezetési tevékenység tekintetében mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező természetes személy, az a gazdasági társaság, melynek vezető tisztségviselője vagy cégjegyzésre jogosult alkalmazottja(i) mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezik, könyvvizsgáló és azon könyvvizsgálói társaság, amelynek a cégbíróságon bejegyzett tevékenységi körében a könyvvezetés is szerepel.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosító vállalja, hogy - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat olyan tisztán vagyoni károk megtérítése alól, melyet a biztosított, a biztosítottal munkaviszonyban álló, a biztosított tevékenységet folytató személy a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

III/2. Munkavállalói felelősségbiztosítás

Kinek ajánljuk?

a.) A könyvvizsgálói tevékenység tekintetében okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező, tevékenységét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjaként folytató munkavállaló.

b.) Az adótanácsadói tevékenység tekintetében adószakértői igazolvánnyal, okleveles adószakértő vagy adótanácsadó szakképesítéssel rendelkező munkavállaló.

c.) A könyvviteli szolgáltatási tevékenység keretében okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkező munkavállaló.

d.) Az igazságügyi szakértői tevékenység keretében a névjegyzékben szereplő szakterületén az a munkavállaló, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékben szerepel.

e.) A bérszámfejtés keretében e tevékenységet végző munkavállaló.

f.) A társadalombiztosítási ügyintézés keretében társadalombiztosítási ügyintéző vagy társadalombiztosítási szakelőadó szakképesítéssel rendelkező munkavállaló.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosító mentesíti a biztosítottat, mint munkavállalót olyan károk megtérítése alól, melyeket a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével, gondatlanul okozott, amely kárért a munkajog szabályai szerint a munkáltatóval szemben kártérítési felelősséggel tartozik.

A biztosítás kizárólag azokat a munkáltatói kártérítési igényeket fedezi, melyeket a munkáltató a biztosított által okozott tisztán vagyoni kár miatt érvényesít a munkavállalóval szemben.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

IV. Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítás

Kinek ajánljuk?

Egyéni vállalkozó (természetes személy), társas gazdálkodó szervezet, aki az általa végzett, biztosított tevékenység - építészeti-műszaki tervezés, tervezői művezetés, tervellenőri tevékenység - folytatására a hatályos magyar jogszabályok szerint jogosult.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosított tevékenység ellátása során a biztosított által a szakmai szabályokmegszegésével (szakmai hiba) okozott dologi és személyi sérüléses károk és a káreseménnyel kapcsolatos költségek bekövetkezése.

A biztosító vállalja, hogy - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat olyan károk megtérítése alól, melyet a biztosított, a biztosítottal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

V. Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása

Kinek ajánljuk?

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet rendőrhatósági engedély birtokában a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjaként folytató egyéni és társas vállalkozásoknak.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A személy és vagyonvédelmi tevékenység során a megbízónak okozott szerződéses, illetve a tevékenységgel összefüggésben harmadik személynek okozott károkra.

A biztosító vállalja, hogy - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat olyan károk megtérítése alól, melyet - biztosított - a biztosítottal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a biztosított tevékenység folytatására jogosult személy a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán a vagyonvédelmi szolgáltatás jogosultjának (megbízójának, megrendelőjének) okoz, amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

VI. Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás

Kinek ajánljuk?

Rendezvényszervező cégeknek.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosító megtéríti mindazt a személysérüléses és dologi kárt, melyet a biztosított, mint rendezvény szervezője a rendezvényen résztvevőknek (pl. versenyzők, rendezvényen fellépők, kiállítók), nézőknek és harmadik személyeknek a rendezvény időtartama alatt, annak helyszínén okozott, és amelyért a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

VII. Szakképzést szervezők felelősségbiztosítása

Kinek ajánljuk?

Szakképzést szervezőknek. A közoktatásról szóló törvény a szakképzésben részt vevő tanuló javára a gyakorlati képzés idejére felelősségbiztosítási szerződés megkötését írja elő. Amennyiben a szakképzést szervezőnek nincs érvényes és hatályos munkáltatói felelősségbiztosítása, akkor a szakképzést szervezők felelősségbiztosításának megkötése kötelező.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Személyi sérüléses és dologi (tárgyrongálási) károkra, amelyeket a biztosított az általa szervezett gyakorlati szakképzés során, illetőleg következtében a szakközépiskola, a szakmunkásképző iskola és szakiskola tanulójának a gyakorlati képzés keretében szervezői és/vagy lebonyolítói minőségben okozott.

A biztosító megtéríti mindazokat a személysérüléses és dologi károkat, amelyért a biztosított, mint gyermekellátási, oktatási, nevelési tevékenység folytatója a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Fedezetet nyújt a biztosítás a biztosított szakmai szolgáltatásával összefüggésben a tanulót (hallgatót, gyermeket) ért károkból származó kártérítési kötelezettségekre, a biztosítottat, mint belátási képességgel nem vagy korlátozottan rendelkező személy gondozóját terhelő kártérítési kötelezettségekre.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

VIII. Társasházkezelők, lakásszövetkezetek felelősségbiztosítása

Kinek ajánljuk?

A társasház fenntartásával, működésével összefüggő gazdasági és műszaki tevékenységet végző gazdasági társaság, vagy természetes személy.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Megtéríti biztosító a biztosított által nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit ért azon személysérüléses és dologi károkat, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

IX. Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelősségbiztosítása

Kinek ajánljuk?

Megbízási jogviszony keretében tevékenykedő hivatalos közbeszerzési tanácsadóknak, illetve csak a közbeszerzési tanácsadó tevékenységre vonatkozóan ügyvédeknek.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A hivatalos közbeszerzési tanácsadásra irányuló tevékenységből eredő valamely kötelezettség megszegésével a megbízója vagyonában okozott kárra.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

X. Szakfordítók, tolmácsok felelősségbiztosítása

Kinek ajánljuk?

Szakfordítói tevékenységet (szakfordítás és a nyelvi lektorálás) és tolmácsolási tevékenységet (szinkrontolmácsolás és a konszekutív tolmácsolás) végző gazdasági társaság, vagy természetes személy.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Biztosítási esemény olyan másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése, amelyet a magyar jog szerint a szerződés biztosítottjának kell teljesítenie, és amelynek térítését jelen szerződés alapján a biztosítótól követelheti.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

XI. Önálló bírósági végrehajtók felelősségbiztosítása

Kinek ajánljuk?

Önálló bírósági végrehajtó, végrehajtójelölt, végrehajtó-helyettes, az önálló bírósági végrehajtó helyettesítésére tartós helyettesként kirendelt végrehajtó-helyettes, aki a hatályos jogszabályok alapján a biztosított tevékenység folytatására jogosult.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Biztosítási esemény olyan másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése, amelyet a magyar jog szerint a szerződés biztosítottjának kell teljesítenie, és amelynek térítését jelen szerződés alapján a biztosítótól követelheti.

Mentesíti a biztosítottat olyan tisztán vagyoni károk megtérítése alól, melyet a biztosított, a biztosítottal munkaviszonyban álló végrehajtó-helyettes, végrehajtójelölt a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

XII. Hivatali felelősségbiztosítás

Kinek ajánljuk?

A közhatalom gyakorlására feljogosított hivatalok.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Biztosítási esemény az olyan kártérítési igény keletkezése, amelyet a szerződés biztosítottjával szemben, a biztosított közhatalom gyakorlására feljogosított munkavállalója e tevékenysége során kifejtett szervező-intézkedő tevékenysége, illetve mulasztása miatt a Polgári Törvénykönyv 349. §-a alapján érvényesítenek.

Biztosítási eseménynek kizárólag az olyan - államigazgatási jogkörben történő - károkozás minősül, mely rendes jogorvoslattal nem hárítható el, illetve ezen jogorvoslatot a károsult kimerítette.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

XIII. Közjegyzők felelősségbiztosítása

Kinek ajánljuk?

Közjegyzők és a közjegyző helyettesítésére kirendelt közjegyző helyettes, közjegyző jelölt, nyugalmazott közjegyző.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Biztosítási esemény olyan másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése, amelyet a magyar jog szerint a szerződés biztosítottjának kell teljesítenie, és amelynek térítését jelen szerződés alapján a biztosítótól követelheti.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

XIV. Ügyvédek felelősségbiztosítása

Kinek ajánljuk?

Ügyvéd, ügyvédi iroda, aki a hatályos jogszabályok szerint ügyvédi tevékenység folytatására jogosult.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Biztosítási esemény olyan másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése, amelyet a magyar jog szerint a szerződés biztosítottjának kell teljesítenie, és amelynek térítését jelen szerződés alapján a biztosítótól követelheti.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

XV. Felszámolók felelősségbiztosítása

Kinek ajánljuk?

Gazdálkodó szervezet felszámolására, vagyonkezelésére vagy végelszámolására, a csődeljárásra, felszámolási eljárásra és végelszámolási eljárásra vonatkozó hatályos jogszabályok alapján jogosult gazdasági társaság, vagy természetes személy.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Biztosítási esemény olyan másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése, amelyet a magyar jog szerint a szerződés biztosítottjának kell teljesítenie, és amelynek térítését a biztosítási szerződés alapján a biztosítótól követelheti.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

XVI. Szabadalmi ügyvivők felelősségbiztosítása

Kinek ajánljuk?

Egyéni szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivői iroda,szabadalmi ügyvivői társaság, aki a hatályos jogszabályok szerint a szabadalmi ügyvivői tevékenység folytatására jogosult.

Mire vonatkozik a biztosítá?

Mentesíti a biztosítottat olyan tisztán vagyoni károk megtérítése alól, melyet a biztosított a biztosítottal munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló szabadalmi ügyvivő vagy szabadalmi ügyvivőjelölt a szabadalmi ügyvivői tevékenységre irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

XVII. Igazságügyi szakértők felelősségbiztosítása

Kinek ajánljuk?

a.) Igazsági szakértő természetes személy, aki az igazságügyi szakértői kamara tagja és szerepel az Igazságügyi Minisztérium az igazságügyi szakértői névjegyzékében;

b.) Gazdasági társaság, melyet az Igazságügyi Minisztérium az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett;

c.) Igazságügyi szakértői intézmény.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Mentesíti a biztosítottat olyan károk (személyi sérüléses, dologi károk és tisztán vagyoni károk) megtérítése alól, melyet a biztosított, a biztosítottal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl. megbízási, vállalkozási jogviszonyban) álló, a biztosított tevékenységet folytató személy, tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán - hibás szakvélemény készítésével - okoz, és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!